Τελευταια Νεα

20ΙΟΥΝ
2022
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2-2022 ΔΕΣ ΡΟΔΑ ...
05ΑΥΓ
2022
Η έκδοση εισιτηρίου εντός του λεωφορείου έχει προσαύξηση εκ της νομοθεσίας που μπορεί να φθάσει μέχρι και 75% επιπλέον της ισχύουσας τιμής. ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΑ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ, ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ κλπ ΑΦΟΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΣΤΕ Άρθρο 2 Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών Η ιδιότητα του σπουδαστή/ριας αποδεικνύεται με έγγραφη ή ηλεκτρονική βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, στην οποία αναφέρο- 40998 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4007/29.07.2022 νται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία του σπουδαστή/ ριας: 1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο. 2. Αριθμός μητρώου φοίτησης. 3. Έτος πρώτης εγγραφής στην εκπαιδευτική μονάδα . 4. Έτος φοίτησης στην εκπαιδευτική μονάδα....
20ΙΟΥΝ
2022
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ2-2022 ΔΕΣ ΡΟΔΑ...