Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ λαμβάνοντας υπόψη:


1.     Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010,

2.     Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

3.     Τις Νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021.

4.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

5.     Το  Π.Δ.80/2016   Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

6.     Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό.

7.     Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» .

8.     Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης.

9.     Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 7.865,00 €  με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 6253  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για  «υπηρεσίες ασφάλισης μεταφορικών μέσων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» με  ΑΔΑ : 6 Ο8ΔΟΚΙ9-Δ0Θ  Αρ. πρωτ. 206   16/7/2021.

10.  Η προμήθεια   εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων   (CPV) 66514110-0  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων .  

11.  Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης.

12.  Η προμήθεια με τίτλο   :«Υπηρεσίες ασφάλισης μεταφορικών μέσων  της   ΔΕΣ ΡΟΔΑ»   κρίνεται αναγκαία από την υπηρεσία καθώς υπάρχουν ανασφάλιστα λεωφορεία τα οποία πρέπει να βγουν στην κυκλοφορία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  προμήθεια   με τίτλο:  «Υπηρεσίες ασφάλισης μεταφορικών μέσων  της  ΔΕΣ ΡΟΔΑ» συνολικού ποσού 7.865,00  € με ΦΠΑ.