Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, Δ η μ ο τ ι κ ή Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν « Ρ Ο Δ Α » Κ ο ι ν ω φ ε λ ή ς Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Δ ή μ ο υ Ρ ό δ ο υ T: +30 22410 22259- 36360 , email. protokolo@desroda.gr W: http: www.desroda.gr Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 851 32 Α.Φ.Μ: 997562542 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 
 2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 
3. Τις νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021. 4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
5. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
6. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 
7. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» 
8. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 
9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 1.736,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 6613 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «Προμήθεια εντύπων, εισιτηρίων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : 6Σ4ΗΟΚΙ9-ΠΝ1 , Αρ. πρωτ.207 20/7/2021 . 
10. Το ότι στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της «προμήθεια Πλαστικών Έξυπνων Καρτών Τεχνολογίας MIFARE DESFIRE EV2 4K με Εκτύπωση 4 Χρωμάτων και στις Δύο Όψεις, Αριθμημένες και Κωδικοποιημένες» για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε προσωποιημένες κάρτες (εισιτήρια) και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. 
11. Το προς προμήθεια είδος εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 22459000-2, Εισιτήρια. 
12. Το ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια Πλαστικών Έξυπνων Καρτών Τεχνολογίας MIFARE DESFIRE EV2 4K με Εκτύπωση 4 Χρωμάτων και στις Δύο Όψεις, Αριθμημένες και Κωδικοποιημένες» προυπολογιζόμενης αξίας: 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24 %)