ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣO Πρόεδρος της ΔΕΣ ΡΟΔΑ Διακηρύσσει ότι : 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ασφάλιση όλων των οχημάτων (λεωφορείων) της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού 59.850,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.