Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ λαμβάνοντας υπόψη:

1.       Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010,

2.       Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

3.       Τις νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021.

4.       Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 53 Ν. 4782/2021, η πρόσκληση ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η ανάρτηση της πρόσκλησης της απευθείας ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ προβλέπεται και στο αρθ. 66 παρ. 1 ν. 4412/16 όπως τροποπ. με το  άρθρο 19 Ν. 4782/2021.

Προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν, δεν γίνονται δεκτές.

5.       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

6.       Το  Π.Δ.80/2016   Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

7.       Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό.

8.       Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ»

9.       Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης.

10.    Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 16.020,80  €  με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 7133   του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για  «Έπιπλα ,Σκεύη»  με  ΑΔΑ : 61Ξ6ΟΚΙ9-ΗΒ5  , Αρ. πρωτ.209   22/7/2021 .

11.    Την απόφαση  με  αριθ. Πρωτ. 830/ΑΠ88  27/7/2021 διενέργειας της προμήθειας και της έγκρισης  των τεχνικών προδιαγραφών.

12.    Η συγκεκριμένη προμήθεια   εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου    Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 39150000-8  , Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός  .

13.    Το ότι στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε απαραίτητη η  δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας   για τον εξοπλισμό με έπιπλα για την αίθουσα αναμονής των επιβατών και έκδοσης εισιτηρίων  της ΔΕΣ ΡΟΔΑ και στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της επιχείρησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

14.    Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων για την αίθουσα αναμονής επιβατών και έκδοσης εισιτηρίων  της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» προυπολογιζόμενης  αξίας: 16.020,80   € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24 %) .