Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ έχοντας υπόψη : 
1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, 
2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
4. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
5. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 
 6. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» Δ η μ ο τ ι κ ή Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν « Ρ Ο Δ Α » Κ ο ι ν ω φ ε λ ή ς Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Δ ή μ ο υ Ρ ό δ ο υ T: +30 22410 22259- 36360 , email. protokolo@desroda.gr W: http: www.desroda.gr | Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 851 32 Α.Φ.Μ: 997562542 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
7. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 
8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 24.676,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος ΚΑ 7132.2 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για « Ηλεκτρικά αυτοκίνητα» με ΑΔΑ : ΩΙΚ3ΟΚΙ9-Κ14 Αρ. πρωτ. 47 5/4/2021/2021. 
9. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 34144900-7 - Ηλεκτρικά οχήματα. 
 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 
11. Την με αρ.πρωτ. 310/ΑΠ37 5/4/2021 απόφαση του προέδρου για την έγκριση της διαδικασίας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 
12. Το ότι στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας έτους 2021 για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου για την μετακίνηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του νησιού.

Γενικά: 
 Τα προσφερόμενα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, να μην φέρουν κατασκευαστικά ελαττώματα ή κακοτεχνίες, να μην είναι προϊόντα ανακατασκευής και να είναι κατάλληλα για ασφαλή χρήση. 
 Τα οχήματα θα παραδοθούν εντός της οριζόμενης προθεσμίας παράδοσης, με έξοδα του ανάδοχου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ, Αγίου Ιωάννη 54 στην πόλη της Ρόδου. 
 Οι συσσωρευτές των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και να συμμορφώνονται πλήρως με: α) την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ, β) το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-50342, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 Οι συσσωρευτές να φέρουν σε εμφανές σημείο επί του κελύφους τους, πρωτότυπη πινακίδα του κατασκευαστικού οίκου, στην οποία να αναγράφονται εμφανώς τα στοιχεία κατασκευαστικού οίκου, ο τύπος – μοντέλο του συσσωρευτή, τα τεχνικά στοιχεία - χαρακτηριστικά αυτού και η ημερομηνία παραγωγής του. 
 Το παραστατικό παράδοσης των οχημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται με την γραπτή εγγύηση καλής λειτουργείας δύο (2) ετών για όλα τα μέρη των αμαξιδίων(μηχανικά, ηλεκτρικά και αμάξωμα) και πέντε (5) έτη για τους συσσωρευτές των οχημάτων. 
Στην εγγύηση καλή λειτουργίας πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πλαισίου του κάθε οχήματος. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Επί ποινή αποκλεισμού, στην οικονομική προσφορά, πρέπει να περιλαμβάνονται οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές . 
Θέσεις 6 με αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα Ταχύτητα κίνησης Τουλάχιστο 30 km/h Μπαταρίες Λιθίου 48volt με 5 χρόνια εγγύηση Φορτιστής Ενσωματωμένος 48V/25A Ικανότητα αναρρίχησης τουλάχιστο 30 % Διαστάσεις οχήματος 3.660 x 1.100 x 1.930 mm +/- 5mm Αυτονομία Τουλάχιστο 70km Ακτίνα στροφής 2,9 m Κινητήρας τουλάχιστο AC 48V-6 Kw Σύστημα ελέγχου κίνησης Ρυθμιστής ταχύτητας Μετάδοση πίσω άξονα Σύστημα πέδησης Υδραυλικά στους 4 τροχούς και χειρόφρενο , δισκόφρενα εμπρός Σασί 15ετη αντισκωριακή προστασία με γαλβανισμό Ελαστικά 205/50-10 με ζάντες αλουμινίου Σύστημα πέδησης Υδραυλικά στους 4 τροχούς και χειρόφρενο , δισκόφρενα εμπρός Ανάρτηση Εμπρός ανεξάρτητη σε κάθε τροχό Πίσω σούστες με υδραυλικά αμορτισέρ Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα κρεμαγιέρας με επαναφορά Εξοπλισμός Φώτα εμπρός και πίσω, φλας, κόρνα, ήχος όπισθεν Χρώμα Μαύρο καθρέπτες 2 τεμ. μπροστά δεξιά και αριστερά Χώρος αποθήκευσης ντουλάπι τουλάχιστον 30λιτρα θέσεις φόρτισης USB 2 (δύο) Προστατευτικό κάλυμμα επιβατών αναδιπλούμενό δύο (2) δεξιά και αριστερά Προστατευτικό Plexiglas Μπροστά στην θέση του οδηγού MP5 οθόνη τουλάχιστον 9 ίντσες κάμερα οπισθοπορίας Μια Bluetooth hands free Car kit ένα για τον οδηγό 1.4 Θεσμικό πλαίσιο Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κάτ.΄ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι ημέρα Παρασκευή 09-4- 2021 και ώρα 11:00 πρωινή.