ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια δύο τροχήλατων διευθυντικών καρεκλών για τα γραφεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» συνολικού ποσού 750,00 με ΦΠΑ. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 2 τεμάχια τροχήλατων διευθυντικών καρεκλών . Μηχανισμός για ρυθμιζόμενη ανάκληση του καθίσματος και της πλάτης
Επένδυση καθίσματος από βραδύκαυστη δερματίνη χρώματος μαύρου
Μηχανισμό ρύθμισης του ύψους με αμορτισέρ
Παχύ και άνετο κάθισμα για πολλές ώρες χρήσης της καρέκλας , Πέντε ροδάκια για ευκολία μετακίνησης
Αντοχής βάρους εως 120 κιλά. 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με κατάθεση εγγράφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους. 
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά η λέξη Προσφορά, ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τα στοιχεία του συμμετέχοντος. 
Οι τιμές των προσφορών θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά και θα είναι σε ευρώ. Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. 
 Δεν πρέπει υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, να είναι καθαρογραμμένη, μονογραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα από τον προσφέροντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την κάθε προσφορά. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα να καλύπτουν τις τεχνικές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και τις οικονομικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την επιχείρηση. 
Το συνολικό κόστος της μεταφοράς των προϊόντων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
Την ευθύνη της μεταφοράς και παράδοσης σε άριστη κατάσταση των υλικών στην διεύθυνση της Επιχείρησης (Ρόδος τκ 85100 Αγίου Ιωάννη 54) την έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος εντός 48 ωρών από την έγγραφη παραγγελία. 
Η αποστολή και παράδοση των προϊόντων στην διεύθυνση της ΔΕΣ ΡΟΔΑ θα γίνετε επί πιστώσει. 
Η πληρωμή των φορολογικών παραστατικών θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το λογιστήριο της επιχείρησης εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει τα απαραίτητα έγραφα που τυχόν ζητηθούν (Είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα εάν προβλέπεται). 
Η εξόφληση θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ ευθύνη του ανάδοχου. 
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην απόφαση ανάθεσης. 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία-έγγραφα πρέπει: 
Να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή να σταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, το αργότερο μέχρι και την ημέρα Τρίτη 13/4/2021 και ώρα 11:00 πρωινή που ορίζεται καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 
Οι προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνίας και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή και θα επιστραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Ιωάννη 54, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-36360 και φαξ: 22410-27462 στον κ. Καρίκη Μιχάλη & Καραμανώλη Φώτη . 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.desroda.gr από σήμερα έως και την ημέρα λήξης της διαδικασίας. 

Για την ΔΕΣ ΡΟΔΑ 
 ΤΣΙΚΚΗΣ Ν. Δημήτριος 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου