Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ λαμβάνοντας υπόψη:

 

1.         Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010,

2.         Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

3.         Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

4.         Το  Π.Δ.80/2016   Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

5.         Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό.

6.         Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ»

7.         Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης.

8.         Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους :2090.00 €  με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε προμήθειας  σε βάρος του Κ.Α 6261 του προϋπολογισμού  «Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων σε ακίνητα τρίτων» όπως έχει προβλεφθεί στον τελευταίο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του   έτους 2021 που αναρτήθηκε στη διαύγεια    με  ΑΔΑ : ΩΔΨΤΟΚΙ9-16Ν Αρ. πρωτ. 324   11/10/2021 .

9.         Η συγκεκριμένη προμήθεια εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου   Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 31681410-0 , Ηλεκτρολογικό υλικό  .

10.     Το γεγονός ότι έχει γίνει Έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αίθουσα αναμονής της ΔΕΣ ΡΟΔΑ »  και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών,  με αρ. πρωτ. 1145/ΑΠ122  12/10/2021 που αναρτήθηκε στη διαύγεια  με  ΑΔΑ :ΨΩΜ2ΟΚΙ9-ΜΒΣ

11.     Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης.

12.     Το γεγονός ότι Στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε απαραίτητη η  δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας    προκειμένου να τοποθετηθεί το ηλεκτρολογικό υλικό στην νέα αίθουσα αναμονής επιβατών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στην αίθουσα αναμονής της ΔΕΣ ΡΟΔΑ » συνολικού ποσού 2090,00 με ΦΠΑ.