Το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα ή αλλιώς το Αποτύπωμα Άνθρακα μιας επιχείρησης είναι η ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από το σύνολο των άμεσων και έμμεσων λειτουργιών της.

Επιστημονική ομάδα Ελληνικού Πανεπιστημίου, µε επί τόπου επιθεώρηση των χώρων δραστηριοποίησης της επιχείρησής μας, θα συλλέξει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την κατανάλωση σε ορυκτά καύσιμα, ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, τις μετακινήσεις του προσωπικού, καθώς και τη μεταφορά επιβατών, προμηθειών και εμπορευμάτων.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, θα εκπονηθεί λεπτομερής μελέτη και θα προτείνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη μείωση των εκλυόμενων ρύπων. Με την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που επιτυγχάνεται, προστατεύετε το κλίμα και παράλληλα μειώνετε σημαντικά το λειτουργικό μας κόστος.

Σαν νέα δημοτική αρχή και νέα διοίκηση της ΔΕΣ ΡΟΔΑ θεωρούμε ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία είναι μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης. Ο μηχανισμός μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που παρέχουμε αποτελεί για τους επιβάτες μας μας οδηγό μετάβασης στο σύγχρονο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο που προάγει τις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.