Τελευταια Νεα

23ΑΥΓ
2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει. 4. Την υπ’ αριθμ. 10/18-2-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ», με θέμα : «Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 από την Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ – με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου». 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8800/28-2-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ρόδου, «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ», με αντίτιμο», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 6. Την υπ' αριθμ. 21545/1-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης επτακοσίων έντεκα (711) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου». 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22052/5-4-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)». 8. Την υπ’ αριθμ. 23/15-4-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ», με θέμα : «Καθορισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 από την Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ – με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου». ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54 - 85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22412) – 49942-49943 /info:ptotokolo@desroda.gr Σελίδα 2 από 16 9. Το γεγονός ότι από τη διαδικασία πρόληψης προσωπικού της υπ΄αριθμ. πρωτ. 581/ΓΠ/299/21-4-2022 Ανακοίνωσης ΣΟΧ2.2022 της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» παρέμειναν κενές δώδεκα (12) θέσεις. 10. Την υπ’ αριθμ. 41/4-7-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ», με θέμα : «Επαναπροκήρυξη Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Καθορισμός κενών θέσεων και ειδικοτήτων». 11. Τη συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Ρόδου σε μία, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ», (ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26- 05-2011). 12. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44/21-07-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 984/ΓΠ/492/13-7-2022 βεβαίωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης περί ύπαρξης κενών θέσεων. 13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 982/ΓΠ/490/13-7-2022 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 985/ΓΠ/493/13-7-2022 βεβαίωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης σχετικά με την απαιτούμενη άδεια των Οδηγών Λεωφορείων. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, που εδρεύει στη Ρόδο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ...
14ΜΑΡ
2023
ΣΥΝΔΙΚΑΤ0 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Κ.Τ.Ε.Λ. N. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΠΡΩΗΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΡΟΔΑ»)ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Σ.Μ.Ε TK 85100 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 54 ΤΗΛ: 22410 70605 Email: sindikatoroda@gmail.comΡΟΔΟΣ 14/03/2023ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33 – 14-03-2023ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην 24η πανελλαδική απεργία.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΔΕΣ ΡΟΔΑΕΚΡΟΣΜΕΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/03/2023ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΛΟΓΩ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟ Ε.Κ.Ρ.ΣΥΓΓΕΝΤΡΟΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 10:00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΕΜΜ.ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣ        ΔΟΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ...
14ΑΥΓ
2022
Η έκδοση εισιτηρίου εντός του λεωφορείου έχει προσαύξηση εκ της νομοθεσίας που μπορεί να φθάσει μέχρι και 75% επιπλέον της ισχύουσας τιμής. ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΑ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ, ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ κλππροτείνουμε να αγοράζετε το εισιτήριο σας από τα εκδοτήρια της ΔΕΣ ΡΟΔΑ, από τα συνεργαζόμενα καταστήματα πώλησης εισιτηρίων, από το ίντερνετ (300 και πλέον πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων)ΑΦΟΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΣΤΕ Άρθρο 2 Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγώνΗ ιδιότητα του σπουδαστή/ριας αποδεικνύεται με έγγραφη ή ηλεκτρονική βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία του σπουδαστή/ριας:- 40998 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4007/29.07.2022 1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.2. Αριθμός μητρώου φοίτησης.3. Έτος πρώτης εγγραφής στην εκπαιδευτική μονάδα .4. Έτος φοίτησης στην εκπαιδευτική μονάδα.Άρθρο 3 Είδος / όρια απαλλαγών1. Στους δικαιούχους του άρθρου 1 ορίζονται τα κάτωθι ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων δελτίου ειδικού εισιτηρίου, υπολογιζόμενα ποσοστιαία επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών εισιτηρίου και καρτών απεριόριστων διαδρομών των αστικών και υπεραστικών, οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών των μετακινούμενων εντός της Επικράτειας με μέσα μαζικής μεταφοράς, ως εξής: α) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η εκπαιδευτική μονάδα όπου φοιτά ο δικαιούχος. β) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας. γ) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της εκπαιδευτικής μονάδας όπου φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τουΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4007/29.07.2022 ...
05ΑΥΓ
2022
Η έκδοση εισιτηρίου εντός του λεωφορείου έχει προσαύξηση εκ της νομοθεσίας που μπορεί να φθάσει μέχρι και 75% επιπλέον της ισχύουσας τιμής. ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΑ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ, ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ κλπ ΑΦΟΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΣΤΕ Άρθρο 2 Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών Η ιδιότητα του σπουδαστή/ριας αποδεικνύεται με έγγραφη ή ηλεκτρονική βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, στην οποία αναφέρο- 40998 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4007/29.07.2022 νται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία του σπουδαστή/ ριας: 1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο. 2. Αριθμός μητρώου φοίτησης. 3. Έτος πρώτης εγγραφής στην εκπαιδευτική μονάδα . 4. Έτος φοίτησης στην εκπαιδευτική μονάδα....