1. Το προσωπικό της Αρχής οφείλει να προστατεύει τα Δεδομένα Προσωπικού

Χαρακτήρα και να σέβεται την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα των

πληροφοριών που του παρέχονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,

τηρώντας τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679, την Οδηγία

2016/680 και τον ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/τ. Α’/29.08.2019).

2. Η όποια συλλογή και επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται με θεμιτά και

διαφανή μέσα, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ, με γνώμονα

το δημόσιο συμφέρον.

3. Συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο τα απαραίτητα δεδομένα τα

οποία δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς για τους

οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αυτό

επιτρέπεται ρητώς στον νόμο). Επιβεβαιώνεται ότι τα δεδομένα είναι ακριβή,

αληθή, αντικειμενικά, προσβάσιμα, κατάλληλα και συναφή προς τον σκοπό για

τον οποίο έχουν συλλεγεί, κατανοητά και επίκαιρα.

4. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία

των προσωπικών πληροφοριών, με σκοπό τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας,

της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της ποιότητας των δεδομένων. Τα μέτρα

επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο και οι

διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων παρακολουθούνται και αξιολογούνται

συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητά τους και τον εντοπισμό κινδύνων.

5. Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους γίνεται πάντοτε βάσει των διατάξεων της

κείμενης νομοθεσίας και με σκοπό την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

6. Η διατήρηση των δεδομένων ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην

εθνική Νομοθεσία ενώ, μετά το πέρας αυτής, η διαγραφή τους γίνεται με νόμιμο

και ασφαλή τρόπο.

7. Το προσωπικό της ΔΕΣ ΡΟΔΑ ενημερώνεται, εκπαιδεύεται και λογοδοτεί σχετικά με

την ορθή διαδικασία επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

8. Στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος

διασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι επαρκώς ενημερωμένο και τηρούνται οι εσωτερικές διαδικασίες και η πολιτική ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων.Για την ΔΕΣ ΡΟΔΑ

ΤΣΙΚΚΗΣ Ν. Δημήτριος

Πρόεδρος διοικητικού Συμβουλίου