Κώδικας Ηθικής και Διοικητικής Συμπεριφοράς με τον οποίο περιγράφονται οι αρχές

και οι αξίες, καθώς και οι προσδοκίες που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά του Προσωπικού της ΔΕΣ ΡΟΔΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 

ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

 

1. Ο Κώδικας Ηθικής και Διοικητικής Συμπεριφοράς (στο εξής, Κώδικας Ηθικής)

εδράζεται στις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως η νομιμότητα, η

χρηστή διοίκηση, η ισότητα, η αναλογικότητα και η διαφάνεια οι οποίες, αν και

δεν αποτελούν γραπτό δίκαιο, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο δράσης των

διοικητικών οργάνων, κυρίως, μέσω της νομολογιακής τους διατύπωσης, με

κύριο χαρακτηριστικό την ηθική και ουσιαστικά δίκαιη συμπεριφορά αυτών, κατά

την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

2. Δεδομένου ότι η δράση των στελεχών ΔΕΣ ΡΟΔΑ πρέπει να ανταποκρίνεται στις

προσδοκίες των πολιτών για δίκαιη, διαφανή και αποτελεσματική διοίκηση, ο

παρών Κώδικας Ηθικής αποσκοπεί στην υιοθέτηση από αυτά εκούσιων

συμπεριφορών που συνάδουν με την αποστολή και το κύρος της. Οι εν λόγω

συμπεριφορές πρέπει να συνιστούν, συνήθεια και κτήμα της καθημερινής

πρακτικής τους, χωρίς να προκύπτει ανάγκη επιβολής κανόνων και κυρώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 2 Αποστολή της Δημοτικής επιχείρησης συγκοινωνιών Ρόδου ΔΕΣ ΡΟΔΑ

 

Η ΔΕΣ «ΡΟΔΑ» έχει τη συγκοινωνιακή εκμετάλλευση της Αστικής περιοχής (πόλεως Ρόδου), της Περιαστικής περιοχής (Κοσκινού,Καστρί, Καλλιθέας, Φαληράκι έως καστρί, Ιαλυσό, Κρεμαστή, Παστίδα, Μαριτσά και Παραδείσι ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Ρόδου) και της Υπεραστικής Περιοχής της Δυτικής Πλευράς της νήσου Ρόδου (Δαματριά, Θεολόγος, Σορωνή, Διμυλιά, Ελεούσα, Αρχίπολη, Πλατάνια, Απόλλωνα, Φάνες, Καλαβάρδα, Μαντρικό, Κρητηνία, , Σάλακος, Έμπωνα, ‘Αγιος-Ισίδωρος, Σιάννα και Μονόλιθος). 


Η «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» εξυπηρετεί με ειδικά δρομολόγια τους μαθητές όλων των περιοχών που ανήκουν στη συγκοινωνιακή αρμοδιότητα της επιχείρησης, καθώς επίσης και τους εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις και υπηρεσίες. 

 

Επίσης, η «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» συμμετέχει σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση καθώς και σε κάθε έκτακτη ανάγκη, όπως παραδείγματος χάριν μεταφορά Πολιτιστικών Συλλόγων, Ορφανοτροφεία, μεταφορά Συνέδρων, μεταφορά δασοπυροσβεστών κλπ. Βασικός της λοιπόν στόχος και σκοπός είναι να καλύψει όσο το δυνατόν καλύτερα τη μεταφορά ατόμων με τακτικά και έκτακτα δρομολόγια και να συμμετέχει στην κοινωνικοπολιτιστική ζωή του τόπου μας.

 

ΑΡΘΡΟ 3 Πεδίο εφαρμογής

 

1. Οι αρχές και οι κανόνες του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται στο σύνολο της

διοικητικής ιεραρχίας της ΔΕΣ ΡΟΔΑ.

2. Οι διατάξεις του Κώδικα έχουν επίσης εφαρμογή σε άλλα πρόσωπα που

εργάζονται για λογαριασμό της ΔΕΣ ΡΟΔΑ, όπως απασχολούμενοι βάσει συμβάσεων

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εμπειρογνώμονες, ασκούμενοι, κ.λπ.

3. Ο Κώδικας περιέχει τις γενικές αρχές ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, οι οποίες

εφαρμόζονται στις σχέσεις του προσωπικού της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου με το κοινό, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων.

4. Πέραν του παρόντος Κώδικα, το προσωπικό της Αρχής δεσμεύεται επίσης από τον

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. όπως ισχύει, και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. (Κ.Δ.Δ., ν.2690/1999).

 

ΑΡΘΡΟ 4 Δέσμευση στις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου

 

1. Στο πλαίσιο της έννοιας του κράτους δικαίου (άρθρο 25, παρ. 1 Σ), αναπτύχθηκαν

οι θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου, οι οποίες αποτελούν άγραφο

δίκαιο που συνάγεται από το γράμμα και το πνεύμα του συνόλου της νομοθεσίας

και διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, αποτελώντας τον πυρήνα της

λεγόμενης «διοικητικής ηθικής». Ως επί το πλείστο, οι αρχές αυτές έχουν

διαμορφωθεί στο πλαίσιο της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (στο

εξής, ΣτΕ) αλλά και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ενώ στο σύνολό τους

διαθέτουν συνταγματικό έρεισμα.

 

2. Το προσωπικό της ΔΕΣ ΡΟΔΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεσμεύεται ιδίως

από τις ακόλουθες αρχές του διοικητικού δικαίου:

 

α) Η αρχή της νομιμότητας

Απορρέει από τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και του αντιπροσωπευτικού

συστήματος (άρθρα 26, 43, 50, 82 και 83 Σ) και εγγυάται την υποχρέωση της

δημόσιας διοίκησης να σέβεται τις επιταγές, απαγορεύσεις και ρυθμίσεις που

θεσπίζει ο νομοθέτης, ενώ διασφαλίζει τον έλεγχο των πράξεων των διοικητικών

οργάνων από τα δικαστήρια, ιδίως τα διοικητικά. Η αρχή της νομιμότητας

επιβάλλει στις διοικητικές αρχές να ενεργούν στο πλαίσιο του νόμου και να

διασφαλίζουν την εφαρμογή του. Παράλληλα, δεν επιτρέπει, να περιορίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, παρά μόνο βάσει επιφύλαξης του νόμου.

 

β) Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος

Προστασία του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο αναγνωρίζεται συνταγματικά

(άρθρο 24, παρ. 1 Σ), θεωρείται η υποχρέωση που υπέχουν τα όργανα της

δημόσιας διοίκησης, μεταξύ της επιλογής περισσότερων, εξίσου νόμιμων

λύσεων, όταν εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια, να επιλέξουν εκείνη

που, κατά την κρίση τους, εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον.

 

γα) Η αρχή της χρηστής διοίκησης υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν

τις αρμοδιότητές τους με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα και με τρόπο

σύμφωνο προς τα χρηστά ήθη (πάγια νομολογία ΣτΕ), με αναλογικότητα και

επιείκεια, ώστε να αποφεύγονται ανεπιεικείς και δογματικές για τον

διοικούμενο λύσεις και να επιτυγχάνεται η προσαρμογή των κανόνων δικαίου

προς τις εκάστοτε κρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

γβ) Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης απορρέει από τη συνταγματική

πρόβλεψη για την προστασία της προσωπικότητας (άρθρο 5, παρ. 1 Σ). Στο

πλαίσιο αυτής της αρχής, ο διοικούμενος αναμένει εύλογα τη διατήρηση της

σταθερότητας και προβλεψιμότητας των πραγματικών και νομικών

καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί από τον νομοθέτη, ούτως ώστε να

αξιώνει τη μη αιφνίδια και απρόβλεπτη μεταβολή τους.

δ) Η αρχή της αμεροληψίας των οργάνων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ επιβάλλει, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, να λειτουργούν βάσει στόχων που καθορίζονται από την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ανεξάρτητα, χωρίς εμπάθεια και προκατάληψη έναντι του διοικούμενου.

ε) Η αρχή της αναλογικότητας

Αποτελεί ρητή συνταγματική επιταγή (άρθρο 25, παρ. 1, δ΄ Σ) και επιβάλλει στα

όργανα της δημόσιας διοίκησης την επιλογή μέσων ανάλογων προς τον

επιδιωκόμενο από αυτά σκοπό, δηλαδή την εξεύρεση του αναγκαίου μέτρου,

κατά την επιβολή περιορισμών στα θεμελιώδη δικαιώματα των διοικουμένων.

στ) Η αρχή της ισότητας

Καθιερώνεται με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «Οι

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Η ισότητα αυτή, ωστόσο, γίνεται

κατανοητή τόσο ως ισότητα εντός του νόμου όσο και ως ισότητα έναντι του

νόμου. Η ισότητα εντός του νόμου δεσμεύει τον νομοθέτη ο οποίος, κατά τη

θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων, πρέπει να θεσπίζει κανόνες οι οποίοι δεν

παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, ενώ η ισότητα έναντι του νόμου δεσμεύει

τη διοίκηση και τα δικαστήρια τα οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον νόμο,

προστατεύοντας την ισότητα ανάμεσα στους πολίτες.

ζ) Η αρχή της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης

ζα) Η αρχή της διαφάνειας απορρέει από το άρθρο 5Α του Συντάγματος, με το

οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση. Η

διαφάνεια και η δημοσιότητα αποτελούν βασικές συνιστώσες της δημοκρατικής

αρχής. Συμβάλλει μέσω της λογοδοσίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στην προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων.

ζβ) Η αρχή της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης συνίσταται στην

οικονομία χρόνου και μέσων, στην ευελιξία και την ταχύτητα, κατά την

πραγμάτωση των δημόσιων πολιτικών και της δημόσιας αποστολής των

οργάνων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ. Συνδέεται δε με την αρχή της χρηστής

διοίκησης και με την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 5 Θεμελιώδεις Αξίες του Κώδικα Ηθικής

 

Οι ενέργειες και δράσεις του προσωπικού θα πρέπει να διέπονται από τις

παρακάτω θεμελιώδεις αξίες, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των

παρεχόμενων από τη ΔΕΣ ΡΟΔΑ υπηρεσιών, ενισχύουν το κράτος δικαίου και

μειώνουν τις πιθανότητες αυθαιρεσιών κατά την άσκηση της διακριτικής του

ευχέρειας.

α) Ακεραιότητα

Δράση με ειλικρίνεια, αξιοπιστία, καλή πίστη και όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Για την πραγμάτωση αυτής της αξίας, το προσωπικό της ΔΕΣ ΡΟΔΑ:

i. Τηρεί την εκάστοτε νομοθεσία, εθνική και κοινοτική, χωρίς διάκριση με τον

ύψιστο βαθμό εντιμότητας και ειλικρίνειας σε όλες του τις ενέργειες.

ii. Μεριμνά, ώστε τα διοικητικά αποτελέσματα να είναι ακριβή και

αντικειμενικά.

iii. Υιοθετεί πάντοτε συμπεριφορά αρμόζουσα, ικανή να ανταποκριθεί στον πιο

ενδελεχή δημόσιο έλεγχο.

iv. Μεριμνά, ώστε να αποφεύγει τόσο τη σύγκρουση συμφερόντων όσο και

καταστάσεις ικανές να δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχει τέτοια

σύγκρουση.

v. Κατά την άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων, απέχει από τη λήψη

απόφασης για θέμα που αφορά ατομικό οικονομικό συμφέρον ή το συμφέρον

στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος.

β) Αμεροληψία και Αντικειμενικότητα

Επαγγελματική κρίση και δράση χωρίς εμπάθεια και προκατάληψη έναντι του

των πολιτών. Για την πραγμάτωση αυτών των αξιών, το προσωπικό της ΔΕΣ ΡΟΔΑ:

i. Απέχει από κάθε αυθαίρετη ενέργεια και από οποιαδήποτε προτιμησιακή

μεταχείριση που έχει δυσμενή αντίκτυπο στους πολίτες, στην κοινωνία και στην οικονομία.

ii