Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, 

2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 

3. Τις Νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

5. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

6. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 

7. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με 

την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» . 

8. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 

9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 24.800,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις σε σε βάρος του Κ.Α 6117.05 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «Υπηρεσίες τηλεματικής (Ενημέρωση επιβατικού κοινού)» με ΑΔΑ : 6ΛΙΑΟΚΙ9-22Ε Αρ. πρωτ. 125 2/6/2021 . 

10. Η υπηρεσία εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 32441300-9, Σύστημα τηλεματικής . 

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Λογισμικό Διαχείρισης και Παρακολούθησης Στόλου Οχημάτων και Πληροφόρησης Επιβατών της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» συνολικής δαπάνης 24.800,00 ευρώ με ΦΠΑ. 


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF