Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, 
2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 
3. Τις Νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021. 
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
5. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 6. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 
7. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» . 
8. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 
9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 19.840,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 6671.008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «κλιματιστικά Λεωφορείων» με ΑΔΑ : Ω1Ψ3ΟΚΙ9-ΞΧ5 Αρ. πρωτ. 150 16/6/2021. 
10. Η προμήθεια εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού . 
11. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 
12. Η προμήθεια με τίτλο :«Προμήθεια ενός κλιματιστικού ,εργασίες αποσύνδεσης του παλιού και εγκατάσταση του νέου κλιματιστικού για λεωφορείο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» κρίνεται αναγκαία από την υπηρεσία καθώς το κλιματιστικό του λεωφορείου έχει χαλάσει και δεν μπορεί να επισκευαστεί. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού η αντικατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να γίνει άμεσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός κλιματιστικού , εργασίες αποσύνδεσης του παλιού και εγκατάσταση του νέου κλιματιστικού για λεωφορείο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» συνολικού ποσού 19.840,00 € με ΦΠΑ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΦΟΝΤΟΣ