Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, 


2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 

3. Τις νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

5. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

6. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 

7. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» 

8. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 

9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 5.260,08 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 6613 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «Προμήθεια εντύπων, εισιτηρίων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» με ΑΔΑ : 622ΜΟΚΙ9-Π9Χ , Αρ. πρωτ.156 22/6/2021 . 

10. Την απόφαση με αριθ. Πρωτ. 650/ΑΠ67 24/6/2021 διενέργειας της προμήθειας και της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 

11. Η συγκεκριμένη προμήθεια εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 30192110-5 , Μελάνια . 

12. Το ότι στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας προκειμένου να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες της σε μελάνια και τονερ για του εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα της . 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μελανιών και τονερ για τα φωτοτυπικά και εκτυπωτικά μηχανήματα της ΔΕΣ ΡΟΔΑ » συνολικού ποσού 5.260,08 με ΦΠΑ. 


Για την ΔΕΣ ΡΟΔΑ

ΤΣΙΚΚΗΣ Ν. Δημήτριος

προεδρος διοικητικού συμβουλίου


Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή PDF