Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ έχοντας υπόψη:

1.       Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010,

2.       Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

3.       Τις νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021.

4.       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

5.       Το  Π.Δ.80/2016   Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό


1.       Τ

ο ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ»

2.       Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης.

3.       Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 1.860,00  €  με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 6613   του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «Προμήθεια εντύπων, εισιτηρίων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»  με  ΑΔΑ : 62ΔΝΟΚΙ9-0Τ7  , Αρ. πρωτ.242   24/8/2021 .

4.       Την απόφαση  με  αριθ. Πρωτ. 925/ΑΠ98  24/8/2021 διενέργειας της προμήθειας και της έγκρισης  των τεχνικών προδιαγραφών.

5.       Το ότι στην  Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε απαραίτητη η  δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας   για την προμήθεια και τοποθέτηση πολυμερικών προστατευτικών, πλαστικών αυτοκόλλητων έγχρωμων αντοχής για λεωφορείο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ.

6.       Η συγκεκριμένη προμήθεια   εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου    Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 19520000 , πλαστικά προιόντα .

7.       Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση πολυμερικών προστατευτικών, πλαστικών αυτοκόλλητων έγχρωμων αντοχής για λεωφορείο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» προυπολογιζόμενης  αξίας: 1.860,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24 %) .