1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, Δ η μ ο τ ι κ ή Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν « Ρ Ο Δ Α » Κ ο ι ν ω φ ε λ ή ς Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Δ ή μ ο υ Ρ ό δ ο υ T: +30 22410 22259- 36360 , email. protokolo@desroda.gr W: http: www.desroda.gr Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 851 32 Α.Φ.Μ: 997562542 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 
 2. Τον Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 
3. Τις νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021. Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 53 Ν. 4782/2021, η πρόσκληση ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
5. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
6. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 
7. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» . 
8. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 
9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 1.624,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις σε σε βάρος του Κ. Α 6261 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων σε ακίνητα τρίτων» ΑΔΑ : Ψ55ΩΟΚΙ9-3ΞΟ Αρ. πρωτ. 255 6/92021 . 10. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 45310000-3 , Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων . 
11. Το ότι στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ κρίνετε απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση για την παραπάνω παροχής υπηρεσίας καθώς τα ηλεκτρολογικά υλικά έχουν φθαρεί λόγω παλαιότητας και χρειάζονται αντικατάσταση. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση των παλιών τηλεφωνικών γραμμών. 
12. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «εργασίες αποξήλωσης της παλιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τοποθέτηση καινούργιας με νέα ηλεκτρολογικά υλικά στο ιατρείο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» συνολικού ποσού 1.624,40 € με ΦΠΑ.