Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ έχοντας υπόψη :

1.      Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010,

2.      Τον  Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

3.      Τις νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021. Σύμφωνα  με την παρ. 3α του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 53 Ν. 4782/2021, η πρόσκληση ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

4.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

5.    Το  Π.Δ.80/2016   Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

6.    Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό.

7.    Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» .

8.    Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης.

9.      Πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14/3/2020 τεύχος Ά ) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοιού COVID-19. Άρθρο 26, υπηρεσίες καθαριότητας απολύμανσης και φύλαξης. 

10.  Την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας ( εγκ.Δ1α/Γ.Π οικ. 16393  9/3/2020 υπουργείου υγείας «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του Κορωνοιού COVID-19 σε χώρους εργασίας».

11.  Το υπ΄ αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 του υπουργείου εσωτερικών
«Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον Κορονοϊού».

12.  Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 13.906,60 €  με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 6275.2 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 & 2022 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «Ιοκτονία , μυοκτονία ,απεντόμωση οχημάτων»  με ΑΔΑ : Ω8ΕΠΟΚΙ9-ΥΑΨ  Αρ. πρωτ. 3  1/10/2021 .

13.  Την με αρ. πρωτ. 1084/ΑΠ111  1/10/2021 απόφαση του προέδρου του Δ.Σ για την έγκριση της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών.

14.  Η συγκεκριμένη υπηρεσία  εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου    Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 90921000-9, Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης.

15.  Το ότι στην  Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ κρίνετε απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας απολύμανσης στα λεωφορεία της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τον άμεσο κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς του  κορονοϊού -COVID-19, και σύμφωνα με τα μέτρα της κυβέρνησης και της επιχείρησης για την προφύλαξη των εργαζομένων και των πελατών της από την μετάδοση του κορονοϊού . Επίσης το ότι λήγει  η σύμβαση με την εταιρία απολύμανσης 30/9/2021.

16.  Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

 

Τη  διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, της παροχής  υπηρεσίας  με τίτλο:  «Υπηρεσία απολύμανσης των μεταφορικών μέσων (λεωφορείων) της ΔΕΣ ΡΟΔΑ για την αντιμετώπιση διασποράς του κορωνοιού COVID – 19» συνολικού ποσού 13.906,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.