Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, 2. Τον νόμο Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 
3. Τις νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021.

4. Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 53 Ν. 4782/2021, η πρόσκληση ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Δ η μ ο τ ι κ ή Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν « Ρ Ο Δ Α » Κ ο ι ν ω φ ε λ ή ς Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Δ ή μ ο υ Ρ ό δ ο υ T: +30 22410 22259- 36360 , email. protokolo@desroda.gr W: http://desroda.gr | Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 851 32 Α.Φ.Μ: 997562542 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η ανάρτηση της πρόσκλησης της απευθείας ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ προβλέπεται και στο αρθ. 66 παρ. 1 ν. 4412/16 όπως τροποπ. με το άρθρο 19 Ν. 4782/2021. Προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν, δεν γίνονται δεκτές. 
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
6. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
7. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 
8. Όπως προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ 1 του 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93/14-04-2014): Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Αν στο δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.». 
9. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» 
10. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 
11. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους: 32.116,00 € € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος ΚΑ 6115 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021-2022-2023 € της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «Αμοιβές λογιστών» με ΑΔΑ : ΩΙΣΨΟΚΙ9-ΣΟΡ Αρ. πρωτ. 4 4/10/2021 . 
12. Την απόφαση με αριθ. Πρωτ. 1099/ΑΠ113 5/10/2021 διενέργειας της παροχής υπηρεσίας και της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 
13. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79211000-6 , Λογιστικές υπηρεσίες . 
14. Το ότι στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ κρίνετε απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο « επίβλεψη, παρακολούθηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος – παροχή λοιπών λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών για την περίοδο από 1/11/2021 – 31/12/2022 και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021 και 31/12/2022» καθώς δεν υπάρχει υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και εξειδίκευση της συγκεκριμένης υπηρεσίας . Επίσης υπάρχουν λογιστικά θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν άμεσα και η σύμβαση με τον λογιστή λήγει 31/10/2021. 
15. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «επίβλεψη, παρακολούθηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος – παροχή λοιπών λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών για την περίοδο από 1/11/2021 – 31/12/2022 και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021 και 31/12/2022» .