Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ λαμβάνοντας υπόψη:

 

1.         Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010,

2.         Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

3.         Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

4.         Το  Π.Δ.80/2016   Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

5.         Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό.

6.         Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ»

7.         Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης.

8.         Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους :596.75 €  με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε προμήθειας  σε βάρος του Κ.Α 7133 του προϋπολογισμού  «Έπιπλα, Σκεύη » όπως έχει προβλεφθεί στον τελευταίο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του   έτους 2021 που αναρτήθηκε στη διαύγεια    με  ΑΔΑ : ΨΦ3ΖΟΚΙ9-Χ0Ψ Αρ. πρωτ. 314   6/10/2021 .

9.         Η συγκεκριμένη προμήθεια εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου   Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 39131100-0 , Ράφια αρχειοθέτησης  .

10.     Το γεγονός ότι έχει γίνει Έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών στην αίθουσα αναμονής της ΔΕΣ ΡΟΔΑ »  και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών,  με αρ. πρωτ. 1107/ΑΠ115  6/10/2021 που αναρτήθηκε στη διαύγεια  με  ΑΔΑ :91ΥΤΟΚΙ9-5ΝΥ

11.     Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης.

12.     Το γεγονός ότι Στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε απαραίτητη η  δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας    προκειμένου να τοποθετηθούν στην νέα αίθουσα αναμονής επιβατών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών στην αίθουσα αναμονής της ΔΕΣ ΡΟΔΑ » συνολικού ποσού 596,75 με ΦΠΑ.