Προμήθεια συσσωρευτών για τα λεωφορεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ


Επισυνάπτεται αρχείο pdf της πρόσκλησης