Μεταφορά μίας στάσης λεωφορείου και επανατοποθέτηση.  
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ έχοντας υπόψη: 
1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, 
2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Δ η μ ο τ ι κ ή Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν « Ρ Ο Δ Α » Κ ο ι ν ω φ ε λ ή ς Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Δ ή μ ο υ Ρ ό δ ο υ T: +30 22410 22259- 36360 , email. protokolo@desroda.gr W: http: |www.desroda.gr Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 851 32 Α.Φ.Μ: 997562542 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 
4. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
5. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 
6. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» 
7. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 
8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 603,88 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 6261 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων σε ακίνητα τρίτων» που αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ : 6ΤΩΑΟΚΙ9-ΗΡ9 Αρ. πρωτ. 68 19/4/2021 . 
9. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 45213315-4 , Κατασκευαστικές εργασίες για στάσεις λεωφορείων . 
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 
11. Στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά και επανατοποθέτηση μιας στάσης λεωφορείων » καθώς υπάρχει η ανάγκη της μεταφοράς της στάσης σε άλλο σημείο για την εξυπηρέτηση των επιβατών της ΔΕΣ ΡΟΔΑ .
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά μίας στάσης λεωφορείου και επανατοποθέτηση» συνολικού ποσού 603,88 με ΦΠΑ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ