ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (20PROC006764039)

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, Αγίου Ιωάννη 54 από την αρμόδια επιτροπή. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρασταθούν στο άνοιγμα των προσφορών εφόσον το επιθυμούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Ιωάννη 54, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-36360 και φαξ: 22410-27462 στον κ. Καρίκη Μιχάλη , Κρητικό Γεώργιο & Καραμανώλη Φώτη. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας .