ΡΟΔΟΣ, 24-05-2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:508/ΓΠ 239

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣ  ΡΟΔΑ, διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας συνοδών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, προϋπολογισμού 74.276,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η παροχή υπηρεσιών είναι έχει τίτλο «παροχή υπηρεσίας συνοδών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» και θα βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισμού της επιχείρησης   Κ.Α . 6117.4.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Παρασκευή 04/06/2021 και ώρα 10.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, Αγίου Ιωάννου 54 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους .

Υποβολή φακέλου προσφοράς

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται

α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α΄/0808-2016).   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην διακήρυξη ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην διακήρυξη. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΔΕΣ ΡΟΔΑ στη διεύθυνση (URL) : www.desroda.gr  στη διαδρομή : κεντρική σελίδα► Διαγωνισμοί ► όπου τα έγγραφα της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στους ενδιαφερομένους σε μορφή pdf.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, Αγίου Ιωάννου 54, στο τηλέφωνο 22410-36360 και φαξ 22410-27462   στην κ. Μιχάλη Καρίκη ή στον κ. Φώτη Καραμανώλη.

Ο  ΦΠΑ βαραίνει τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, ενώ ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, και τα έξοδα δημοσίευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΙΚΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ενταύθα (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων).
Διαύγεια
Λογιστήριο 
Η Δημοκρατική,  (για δημοσίευση σε μία(1) ημερήσια  εφημερίδα τοπικού τύπου για μία(1) ημέρα. Η δημοσίευση να γίνει το αργότερο μέσα σε δύο(2) εργάσιμες από τη λήψη του παρόντος, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες δημοσίευσης.
Η Ροδιακή,  (για δημοσίευση σε μία(1) ημερήσια  εφημερίδα τοπικού τύπου για μία(1) ημέρα. Η δημοσίευση να γίνει το αργότερο μέσα σε δύο(2) εργάσιμες από τη λήψη του παρόντος, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες δημοσίευσης.


Επισυνάπτονται αρχεία σε μορφή P
DF
 

Α)ΠΛΗΡΕΣ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Β)ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1