Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ έχοντας υπόψη: 
1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, 
2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . Δ η μ ο τ ι κ ή Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν « Ρ Ο Δ Α » Κ ο ι ν ω φ ε λ ή ς Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Δ ή μ ο υ Ρ ό δ ο υ T: +30 22410 22259- 36360 , email. protokolo@desroda.gr W: http: |www.desroda.gr Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 851 32 Α.Φ.Μ: 997562542 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
4. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
5. Τον Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 
6. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» 
7. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 
8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους: 868,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε βάρος Κ.Α 6261 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων σε ακίνητα τρίτων» που αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ : ΩΧΧΗΟΚΙ9-ΩΚΕ Αρ. πρωτ. 104 21/5/2021 . 
9. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 
11. Στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας : «Εργασίες επισκευής οροφής , πλαϊνού τοίχου και επένδυση με μονή γυψοσανίδα σε γραφείο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ καθώς η οροφή και ο πλαϊνός τοίχος έχουν υποστεί φθορές . 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες επισκευής οροφής , πλαϊνού τοίχου και επένδυση με μονή γυψοσανίδα σε γραφείο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» συνολικού ποσού 868,00 με ΦΠΑ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η προσφορά θα αφορά εργασίες ξηράς δόμησης για κατασκευή ορόφων και πλαϊνού τοίχου για το ιατρείο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ. 
1 Κατασκευή οροφής και διακοσμητικού κούτελου 1+0 και επένδυση μονή γυψοσανίδα 1,2 cm γαλβάνιζέ κανάλι οροφής . 2.Κατασκευή πλαϊνού τοίχου και διακοσμητικού κούτελου 1+0 και επένδυση μονή γυψοσανίδα 1,2 cm γαλβάνιζέ κανάλι οροφής . 
Σε όλες τις ενώσεις θα πρέπει να τοποθετείται γάζα και κόλλα στόκος . 
Σε όλες τις γωνίες θα τοποθετηθεί μεταλλικό γαλβάνιζέ γωνιόκρανο με κόλλα στόκος. Όλα τα ημερομίσθια και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με κατάθεση εγγράφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά η λέξη Προσφορά, ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τα στοιχεία του συμμετέχοντος. Οι τιμές των προσφορών θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά και θα είναι σε ευρώ. 
Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. 
Δεν πρέπει υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, να είναι καθαρογραμμένη, μονογραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα από τον προσφέροντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την κάθε προσφορά. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι οι υπηρεσίες να καλύπτουν τις τεχνικές και τις οικονομικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την επιχείρηση. 
 Η πληρωμή των φορολογικών παραστατικών θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το λογιστήριο της επιχείρησης εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει τα απαραίτητα έγραφα που τυχόν ζητηθούν (Είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα εάν προβλέπεται).Η εξόφληση θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ ευθύνη του ανάδοχου. 
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση της παροχής υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση . 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία-έγγραφα πρέπει:  Ή Να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή να σταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, το αργότερο μέχρι και την ημέρα Παρασκευή 28/5/2021 και ώρα 10:00 πρωινή που ορίζεται καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 
Οι προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή και θα επιστραφούν.  Ή να σταλούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkarikis@desroda.gr & fkaramanolis@desroda.gr μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα της λήξης κατάθεσης των προσφορών. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Ιωάννη 54, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-36360 και φαξ: 22410-27462 
στον κ. Καρίκη Μιχάλη & Καραμανώλη Φώτη . 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.desroda.gr από σήμερα έως και την ημέρα λήξης της διαδικασίας. 

ΤΣΙΚΚΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου