Η έκδοση εισιτηρίου εντός του λεωφορείου 
έχει προσαύξηση εκ της νομοθεσίας που μπορεί να φθάσει 
μέχρι και 75% επιπλέον της ισχύουσας τιμής. 
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ, ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ κλπ 

ΑΦΟΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΣΤΕ 
Άρθρο 2 Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών Η ιδιότητα του σπουδαστή/ριας αποδεικνύεται με έγγραφη ή ηλεκτρονική βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, στην οποία αναφέρο- 40998 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4007/29.07.2022 νται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία του σπουδαστή/ ριας: 1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο. 2. Αριθμός μητρώου φοίτησης. 3. Έτος πρώτης εγγραφής στην εκπαιδευτική μονάδα . 4. Έτος φοίτησης στην εκπαιδευτική μονάδα.